ОБЩИ УСЛОВИЯ КЪМ ДОГОВОР ЗА НАЕМ

 1. Наемателят трябва да притежава и представи валидно свидетелство за правоуправление от минимум 3год, документ за самоличност, и да има навършени 21г., а за автомобили под наем клас „Лукс“ и „Бизнес“ – навършени 25г. и 5г. шофьорски стаж. Наематели под 21г.  и/или 3г. шофьорски стаж заплащат допълнителна такса, съгласно действащата тарифа.
 2. Минималния срок за наемане на кола е 24ч. Автомобила се предава на Наемателя със задължително оборудване, изисквано от органите на КАТ. Наемателят приема автомобила в добро състояние и се  задължава да го върне в същия вид, заедно с всички документи, принадлежности и оборудване. При загуба и/или повреда на документ, регистрационни табели, ключове на автомобила, се заплаща допълнителна такса в размер на самоучастието, съгласно действащата тарифа.
 3. В случай, че Наемателят желае да ползва наетия автомобил след изтичане на  уговорения срок, той се задължава да уведоми Наемодателя най-късно 24 часа преди изтичане на срока на договора. В този случай Наемателят може да продължи да ползва автомобила, след подписване на нов договор и заплащане на наемната цена. Начинът на плащане за периода на просрочие се договаря с Наемодателя.
 4. Ако Наемателят не върне автомобила след изтичане на срока на договора, и не е съгласувал с Наемодателя промяната, се начисляват следните такси: до 4 часа – дневен наем, от 4 до 24ч. -дневения наем в троен размер. След 24ч. автомобилът се счита за обсебен и Наемодателят уведомява съответните органи, като си запазва всички права по този договор.
 5. Автомобила може да се управлява само от Наемателя и вписаните в договора шофьори. В противен случай всички застраховки са невалидни и Наемателят носи пълна материална отговорност за автомобила.
 6. Наемателят няма право да управлява автомобила след употреба на алкохол и други упойващи вещества, да транспортира пътници и товари срещу заплащане, да превозва забранени от закона стоки, за състезателна дейност, да тегли друг автомобил, за учебни цели, извън пътищата от националната пътна мрежа на съответната страна.
 7. Наемната цена на автомобила включва застраховка Гражданска Отговорност, ограничаване на отговорността за щети до размера на самоучастието, винетен стикер, пътен данък, летищна такса, заместващ автомобил в случай на техническа повреда, безплатна отмяна на резервацията, най-късно до 72 часа преди началото на предварително договорения период. При наем на автомобил за два и повече дни, няма ограничение в допустимия пробег. За наем от един ден пробега е ограничен до 300км, като всеки превишен километър се заплаща по €0.06.
 8. Срущу заплащане на допълнителна невъзстановима такса за допълнителна защита „Пълно покритие“ в началото на наема, Наемателя получава допълнително покритие за нанесени щети, покритие при кражба, заместващ автомобил при пътно транспортно произшествие, 24/7 Пътен асистент на територията на Република България, при спазване на тези общи условия и нормативните актове в Р България. Не се покриват щети нанесени по гумите на автомобила, ходовата част, интериора и липсващи детайли.
 9. Наемната цена не включва гориво. Автомобила се предава и приема с пълен резервоар. Ако Наемателят върне автомобила с незареден резервоар, заплаща такса, съгласно действащата тарифа.
 10. За доставка и връщане на автомобила извън работно време и на Официалните празници се дължи такса, съгласно действащата тарифа. Наемане на автомобил от град с офис на Лъки Рент а Кар е безплатно. За доставка на адрес в градовете без офиси на Наемодателя, се заплаща такса, съгласно действащата тарифа.
 11. При какъвто и да е пътен инцидент, независимо дали Наемателят е виновен или не, той трябва задължително да се обади на тел.112 и да изчака КАТ/Полиция, да се снабди с протокол за инцидента, както и да уведоми Наемодателя незабавно. В противен случай Наемателят носи пълна материална отговорност за нанесените щети. При доказана вина Наемателя дължи неустойка, равна на наемната цена за дните на престой на автомобила за отстраняване на повредите.
 12. Наемателят е длъжен да не оставя в автомобила ключове, дистанционни, регистрационен талон и други аксесоари, предоставени от Наемодателя / навигация, устройство за безжичен интернет и др./.В противен случай заплаща стойността им при загуба, както и щетите по автомобила свързани с кражбата.
 13. Наемателя е длъжен да стопанисва наетия автомобил с грижата на добър стопанин. Наемателя е длъжен да осигури автомобила от посегателства, като го паркира само на охраняем паркинг или гараж, с включена алармена система и други налични технически средства за защита, като вземе всички предпазни мерки.
 14. При щети, загуба или кражба на части, елементи, оборудване, доп. екстри, щети по интериора на автомобила (тапицерия, табло, седалки, облицовки багажник и др.) резултат от виновно/небрежно поведение на Наемателят, както и щети в следствие от шофиране извън пътната настилка, щети от грешно заредено гориво, щети от небрежно стопанисване и управление, щети от неправилна експлоатация, Наемателя дължи обезщетение в пълен размер до отстраняване на щетите, както и допълнителни такси във връзка с отстраняване на повредите, вкл. транспортиране на автомобила и неустойка, равна на наемната цена за дните на престой на автомобила до отстраняване на повредите.
 15. В случай на кражба, Наемателят е длъжен да върне документите и ключовете на Наемодателя и да изиска служебна бележка от РПУ на МВР. В противен случай носи пълна финансова отговорност за цялата стойност на автомобила.
 16. Наемателят е длъжен да заплати всички глоби и такси за неправилно паркиране и други нарушения на ЗДвП и други нормативни актове за срока на договора.
 17. Автомобилът може да напуска територията на Република България само с изричното съгласие на Наемодателя, изразено в Писмено пълномощно и след заплащане на съответната такса, посочена в действащата тарифа на Наемодателя.  В случай на недоговорено напускане на територията на Р България, Наемателя носи пълна отговорност за причинени вреди и такса в размер на €500.
 18. При сключване на договор за кола под наем, Наемателят дължи договорената наемна цена за автомобила в брой или с Банкова карта и депозит, сумата на който се блокира по кредитна карта на името на наемателя. При връщане на автомобила, депозита се връща, като от него се приспадат дължими суми за щети, липсващи части, незаредено гориво и др. неустойки по договора, ако има такива. Депозита е гаранция и не може да се използва за плащане при удължаване на срока на наем. В случай, че депозитът е блокиран по кредитна карта, Наемателят се задължава да съдейства за усвояване на дължимите суми.
 19. При нужда, ремонтите се извършват само в сервизи, одобрени от Наемодателя.
 20. Предлаганите в сайта автомобили са примерни, като Наемодателят не гарантира предаване на точна марка и модел автомобил. Следните характеристики на доставения автомобил ще отговарят или ще надвишават тези на резервирания автомобил: Клас; Скоростна кутия/ръчна или автоматична/; Брой места; Място за багаж; Брой врати;
 21. Наемателят дава съгласие личните му данни да бъдат използвани, съгл. чл.19 ал.1 от ЗЗДЛ, като Наемодателят гарантира, че няма да използва същите за цели, различни от договорените.
 22. Възникнали спорове във връзка с този договор се решават  със споразумение между страните или според действащото Българско законодателство.

Абонирайте се за нашите актуални оферти и бюлетин